Artikel 11 Vertegenwoordiging


Artikel 11
1. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 10 lid 6 wordt
    de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 2 gezamenlijk
    handelende leden van het dagelijks bestuur, danwel hun door het bestuur
    aangewezen plaatsvervangers.
Vorige pagina