Artikel 15 Voorzitterschap, notulen


Artikel 15
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze
    dan wijst het bestuur een ander bestuurslid als voorzitter aan. Wordt ook
    op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
    vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
    een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
    gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
    ondertekend. Zij die vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel
    proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de
    notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Vorige pagina