Artikel 16 Besluitvorming van de algemene vergadering


Artikel 16
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
    omtrent de uitslag der stemming is beslissend.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het 1e lid bedoeld
    oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
    plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
    oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
    stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
    vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
    besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
    meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen of ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd
    als te zijn van onwaarde.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
    meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen 2
    personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Ingeval 2 of
    meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben
    verkregen beslist het lot.
6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle andere
    stemmingen geschieden mondeling. Schriftelijke stemming geschiedt bij
    ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
    tenzij tenminste 10 stemgerechtigde leden hoofdelijke stemming
    verlangen.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in
    vergadering bijeen en mits met voorkennis van het bestuur genomen,
    heeft dezelfde krachtals een besluit van de algemene vergadering.

Vorige pagina