Artikel 17 Bijeenroeping algemene vergadering


Artikel 17
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
    De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden
    volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 lid 5. De termijn
    voor de oproeping bedraagt tenminste 7 werkdagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Vorige pagina