Artikel 19 Huishoudelijk reglement


Artikel 19
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en
    wijzigen.
2. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement
    behoeven tenminste 2/3e van de uitgebrachte stemmen.
3. In de oproep tot de betreffende algemene vergadering zijn de op te
    nemen bepalingen dan wel wijzigingen omschreven.
4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar
    die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


Vorige pagina