Artikel 20 Commissies


Artikel 20
1. Voor de behartiging van speciale belangen en de voorziening in speciale
    behoeften kan de algemene vergadering afzonderlijke.
    commissies in het leven roepen.
2. Taak en doelstelling worden bij afzonderlijk reglement door de algemene
    vergadering vastgesteld.
3. Elk hunner brengt jaarlijks, 2 maanden vóór de datum van de algemene
    vergadering aan het bestuur van de vereniging verslag uit
    onder overlegging van rekening en verantwoording van bestede
    gelden en onder voorlegging van een begroting voor het komende
    jaar. Dit verslag en de financiële bescheiden worden door
    het bestuur van de vereniging aan de jaarlijkse algemene
    vergadering ter goedkeuring en décharge voorgelegd.


Vorige pagina