Artikel 21 Statutenwijzigingen

Artikel 21
1. Wijzigingen van deze statuten kan slechts plaats hebben door een besluit
    van de algemene vergadering. In de oproep voor de algemene
    vergadering waarin het wijzigingsvoorstel wordt behandeld,
    dient de voorgestelde wijziging geheel omschreven te zijn.
    Deze oproep moet tenminste 2 weken vˇˇ┤r de vergadering aan
    de leden worden toegezonden.
2. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen schriftelijk worden gedaan
    door het bestuur dan wel door een zondanig aantal leden als
    bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10e der stemmen in de
    algemene vergadering. Voorstellen tot wijziging moeten
    tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering aan de
    leden worden toezonden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
    worden besolten met 2/3e meerderheid van het aantal uitgebrachte
    stemmen in een vergadering, waarin tenminste 2/3e van het aantal
    leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt het hiervoor
    bedoelde quorum niet gehaald, dan wordt binnen 4 weken daarna
    een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het
    voorstel opnieuw aan de orde komt en waarin alsdan, ongeacht het
    aantal aanwezige of vertegnwoordigde stemmen, kan worden besloten
    met een meerderheid van tenminste 2/3e van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariŰle
    akte is opgemaakt.

Vorige pagina