Artikel 22 Ontbinding en vereffening


Artikel 22
1. De leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige
    toepassing op een voorstel tot ontbinding van de vereniging.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit geschiedt de vereffening
    door het bestuur.
3. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het
    besluit tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk deel.
    Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming
    aan het eventueel batig saldo worden gegeven.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de
    vereniging onder berusting van de daartoe door de algemene
    vergadering aan te wijzen persoon. Deze zal bevoegd zijn een
    opvolgend bewaarder aan te stellen met dezelfde bevoegdheden.


Vorige pagina