Artikel 4 Leden


Artikel 4
1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
2. Als leden kunnen worden aangenomen natuurlijke personen
    die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3. Ereleden zijn leden (of natuurlijke personen als ook niet-leden
    worden bedoeld), die zich ten opzichte van de vereniging
    buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en die
    alszodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
4. Zij die donateur wensen te worden, wenden zich daartoe schriftelijk
    tot het bestuur, dat over hun toelating beslist.
5. Voorstellen aan de algemene vergadering tot benoeming van ereleden
    kunnen slechts worden gedaan door het bestuur of door
    tenminste 5 leden door middel van een met redenen omkleed verzoek.

Vorige pagina