Artikel 5 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap


Artikel 5
1. Aanmelding geschiedt schriftelijk, bij de secretaris, op een door het.
    bestuur vastgesteld formulier.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating.
3. Zij, die als lid zijn toegelaten, ontvangen zo spoedig mogelijk een
    schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie en een exemplaar
    van de statuten alsmede een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
4. Bij niet-toelating tot lid kan het aspirant-lid een broep doen op
    de algemene vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.
5. De vereniging houdt een ledenregister bij dat ter inzage ligt van de leden.Vorige pagina