Artikel 7 Rechten en verplichtingen van leden en ereleden


Artikel 7
1. De leden zijn gehouden tot betaling van een contributie, jaarlijks door de
    algemene vergadering vast te stellen.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat leden bij hun toelating
    inschrijfgeld verschuldigd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
    ontheffing financiŽle verplichtingen te verlenen.
4. De rechten en verplichtingen van de leden en ereleden kunnen, voor zover
    niet in deze statuten neergelegd, nader worden geregeld bij
    huishoudelijk reglement.

Vorige pagina