Artikel 10 Van de afdelingen


Artikel 10
1. Het bestuur is verplicht in de maand oktober of november een
    gewone ledenvergadering, benaamd jaarvergadering, uit te schrijven.
2. Indien, en zo vaak als wenselijk blijkt, zullen ledenvergaderingen
    worden gehouden.
3. Een buitengewone ledenvergadering zal worden gehouden indien het
    bestuur zulks nodig acht of 20% van het aantal leden zulks
    schriftelijk verzoeken onder opgave van de te behandelen punten:
    het bestuur is dan verplicht, in het laatste geval binnen 14 dagen
    na ontvangst van het verzoek, een buitengewone ledenvergadering
    uit te schrijven.
4. Elke gewone- of buitengewone ledenvergadering wordt voorafgegaan
    door een bestuursvergadering.
5. Dag, uur en plaats van de bestuursvergaderingen worden vastgesteld
    door de voorzitter, van de gewone- en buitengewone
    ledenvergaderingen door het bestuur.
6. De oproepingen tot elke vergadering geschieden tenminste 7 dagen
    tevoren door middel van zo mogelijk het officiŽle orgaan
    en convocatiebiljetten, vermeldende de agendapunten.
7. Geldende besluiten kunnen slechts genomen worden indien in een
    bestuursvergadering tenminste de meerderheid van het aantal
    bestuursleden en op een gewone- of buitengewone ledenvergadering
    tenminste 10 gewone- of ereleden aanwezig zijn, waarbij de
    aanwezige bestuursleden niet worden meegeteld.
8. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, zijnde de
    helft plus 1, tenzij een andere meerderheid bij statuten of het
    huishoudelijk reglement is vastgesteld.
9. Indien de vergadering over een te nemen besluit van stemming af
    ziet, wordt dit geacht genomen te zijn met algemene stemmen.
10.De op een gewone ledenvergadering te behandelen punten moeten op
     een bestuursvergadering zijn besproken. De volgorde van de agenda
     wordt door de voorzitter bepaald.
11.Punten, die niet op de agenda voorkomen, mogen niet in behandeling
     komen.
12.Ieder lid heeft het recht voorstellen ter behandeling op een
     gewone ledenvergadering te doen. Deze voorstellen moeten schriftelijk
     worden ingediend en uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering
     in het bezit van de secretaris zijn.
13.Door een ledenvergadering verworpen voorstellen kunnen in hetzelfde
     verenigingsjaar niet nogmaals in behandeling genomen worden.
14.De ledenvergaderingen worden slechts door gewone- en ereleden
     bijgewoond.
15.Indien, en zo vaak als wenselijk blijkt, kunnen bijeenkomsten
     worden gehouden, waar de leden gelegenheid wordt gegeven tot
     onderlinge besprekingen, ruil, aan- en verkoop van
     postwaarden e.d.
16.Introductie van niet-leden op bijeenkosmten is slechts geoorloofd
     met goedkeuuring van het bestuur en onder verantwoordelijkheid van
     het introducerende lid. Op vergaderingen heeft het bestuur alleen
     het recht van introductie. Een persoon, die lid van de vereniging
     kan zijn, mag niet meer dan 2 keer in een verenigingsjaar worden
     geÔntroduceerd.

Vorige pagina