Artikel 11 Van de stemmingen


Artikel 11
1. De stemmingen over personen geschieden schriftelijk met
    ongetekende briefjes; blanko en ondertekende stembriefjes zijn van
    onwaarde. Over zakwn wordt mondeling gestemd.
2. De voorzitter wijst bij iedere stemming 2 stemopnemers aan. Bij
    staking van de stemmen over zaken wordt het vorostel tot een
    volgende vergadering aangehouden. Staken ook dan in de volgende
    vergadering de stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen
    beschouwd.
3. Wanneer bij een stemming over personen niemand het vereiste aantal
    stemmen heeft gehaald, heeft herstemming plaats. Voert deze
    stemming evenmin tot een beslissing dan vindt een nieuwe stemming
    plaats tussen de twee personen, die per te vervullen functie het
    hoogste dan wel het naast-hoogste aantal stemmen op zich verenigd
    hebben.
4. Indien meer dan twee personen hetzelfde hoogste of naast-hoogste
    aantal stemmen op zich hebben verenigd, heeft loting plaats tussen
    tussen hen, die hetzelfde aantal stemmen hebben verkregen.
5. Indien kandidaten niet in herstemming of nieuwe stemming wensen te
    komen, worden hun namen van de lijst der kandidaten geschrapt en
    vindt op gelijke wijze als hierboven omschreven stemming plaats
    tussen de overige kandidaten. Indien slechts een kandidaat
    overblijft is deze gekozen.
6. Bij staking van stemmen tussen de 2 personen, die in een nieuwe
    stemming worden opgenomen, beslist het lot.

Vorige pagina