Artikel 2 Van de leden


Artikel 2
1. De aanvraag voor het gewone lidmaatschap geschiedt door toezending
    aan de secretaris van een door de aanvrager ingevuld en ondertekend
    aanvraagformulier, waarvan de tekst door het bestuur is vastgesteld.
2. De naam en het adres der kandidaten worden door middel van
    mededelingen bij convocatie aan de leden bekend gemaakt.
3. Ieder lid heeft het recht schriftelijk bezwaren bij het bestuur
    in te dienen tegen het aannemen van een kandidaatlid, van welke
    bezwaren onder geheimhouding door het bestuur gebruik zal worden
    gemaakt.
4. Zij, die als gewoon lid der vereniging zijn toegelaten, ontvangen
    ten spoedigste van de secretaris een mededeling met opgave van
    de verschuldigde contributie en entreegeld, welk bedrag binnen
    14 dagen behoort te worden voldaan aan de penningmeester.
5. Na voldoening van het voormeld bedrag, wordt hij/zij als lid ingeschreven.
6. Ingeschreven leden ontvangen een bewijs van lidmaatschap en een
    exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en van de
    reglementen van de afdelingen waaraan zij deelnemen.
7. Alle gewone leden en ereleden hebben het recht om deel te nemen aan
    alle eventueel door de vereniging in te stellen afdelingen.
8. Alle gewone leden en ereleden hebben het recht tot bijwoning van
    alle gewone en buitengewone ledenvergaderingen en clubbijeenkomsten,
    en andere door het bestuur of afdeling ingestelde bijeenkomsten.
9. De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen
    ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Bij aanmelding moet
    tevens de geboorte datum worden opgegeven.

Vorige pagina