Artikel 4 Van de contributie


Artikel 4
1. De contributie van gewone leden en het eventueel entreegeld wordt
    jaarlijks in een te houden ledenvergadering voor het volgende
    verenigingsjaar vastgesteld.
2. Leden, die in de loop van een verenigingsjaar worden aangenomen,
    zijn contributie verschuldigd over het aantal maanden, dat zij
    in de loop van dat jaar lid zullen zijn.
    Er is altijd een minimale contributie van een half jaar verschuldigd.
3. Zij, die in de loop van een jaar ophouden lid te zijn, zijn over
    het gehele lopend jaar contributie verschuldigd, tenzij voor
    bijzondere gevallen door het bestuur een andere regeling getroffen
    wordt.
4. De contributie over het gehele jaar moet worden betaald aan de
    penningmeester vr 1 oktober van dat jaar.
5. Wanneer de contributie op 1 oktober van enig jaar niet is voldaan
    wordt over het bedrag, verhoogd met incassokosten en
    administratiekosten, gedisponeerd.
6. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.


Vorige pagina