Artikel 5 Van het bestuur


Artikel 5
1. De voorzitter tekent met de secretaris en de penningmeester alle
    van het bestuur uitgaande stukken, waarbij de vereniging als
    zodanig in rechten kan worden gebonden.
2. Elk bestuurslid, kan door het bestuur met bepaalde werkzaamheden
    worden belast of ervan worden ontheven.
3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaren, met
    dien verstande dat het eerste jaar de voorzitter aftreedt met de
    helft van de andere bestuursleden en het volgende jaar de andere
    helft van de bestuursleden, alles volgens een op te maken rooster.
    Voorzitter en secretaris treden echter nimmer tegelijk af.
    Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. Bij voorziening in een vacature treedt het nieuw benoemde
    bestuurslid terstond in functie en komt op het rooster van
    aftreding in de plaats van degene in wiens plaats hij/zij is
    gekozen.
5. Indien anders dan door periodiek aftreden een vacature ontstaat,
    moet het bestuur uiterlijk de eerstvolgende jaarvergadering de
    verkiezing van een nieuw bestuurslid aan de orde stellen.
6. Voor het vervullen van een vacature kunnen zowel door het bestuur
    als door de leden kandidaten gesteld worden. In het laatste geval
    dient zulks te geschieden door schriftelijke opgave, door
    tenminste 5 leden ondertekend, aan de secretaris uiterlijk 14
    dagen voor de dag van de vergadering, waarin de verkiezing zal
    plaats hebben.
7. Bij elke kandidaatstelling of bij periodiek aftreden, waarbij
    geen andere kandidaten worden gesteld, kunnen de kandidaten,
    respectievelijk de aftredenden, zonder meer gekozen,
    respectievelijk herkozen verklaard worden.
8. Een bestuurslid kan als zodanig uit zijn functie worden ontzet
    door een tot dat doel bijeengeroepen buitengewone ledenvergadering
    op een schriftelijk met reden omkleed voorstel van het bestuur of
    van 10 gewone- of ereleden, zulks echter niet anders dan met
    tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Vorige pagina