Artikel 7 Van de secretaris


Artikel 7
1. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging
    en alle werkzaamheden, die kunnen worden gerekend tot die functie
    te behoren.
2. Aanmeldingen tot het lidmaatschap, adreswijzigingen, opzeggingen
    van het lidmaatschap en verder ingekomen stukken, die aan de hand
    van de statuten en huishoudelijk reglement dienen te worden
    beantwoord, behoort hij/zij zo spoedig mogelijk af te doen.
3. De overige ingekomen stukken worden in de eerstvolgende
    bestuursvergadering gebracht.
4. Hij/zij brengt alle ingekomen stukken en uitgaande stukken, voor-
    zover het bestuur zulks nodig acht, op de eerstvolgende
    ledenvergadering ter kennis van de leden.
5. Op de jaarvergadering brengt hij/zij verslag uit over het
    afgelopen jaar.

Vorige pagina