Artikel 8 Van de penningmeester


Artikel 8
1. De penningmeester beheert de geldmiddelen, houdt nauwkeurig en
    overzichtelijk boek van alle ontvangsten en uitgaven der
    vereniging, voorzover een en ander geen betrekking heeft op een of
    andere zelfstandige afdeling. Hij/zij zorgt voor de inning van de
    contributies en donateursgelden.
2. Indien het bedrag bij de penningmeester in kas meer bedraagt dan
    € 100,00 is hij verplicht het meerdere op naam van de vereniging
    ofwel de penningmeester van de vereniging bij een spaarbank
    te beleggen.
3. In een bestuursvergadering en daarna in de jaarvergadering brengt
    hij/zij verslag uit en geeft hij/zij rekening en verantwoording
    van zijn/haar beheer in het afgelopen verenigingsjaar.
4. De administratie en de kas worden, voordat aan de penningmeester
    décharge kan worden gegeven, gecontroleerd door een kascommissie,
    bestaande uit twee gewone leden, die telkens voor een tijd van 2
    jaren worden benoemd door de ledenvergadering.


Vorige pagina