Algemeen


Artikel 1
Het rondzendverkeer heeft ten doel boekjes met zegels, alsmede
poststukken etc. van leden of niet-leden ten verkoop te doen circuleren bij de
deelnemers aan het rondzendverkeer. Alle artikelen van dit reglement, welke
betrekking hebben op zendingen van zegels in boekjes, gelden, voorzover
niet anders vermeld, tevens voor zendingen poststukken etc.

Artikel 2
Aan het rondzendverkeer kan worden deelgenomen door gewone leden en
ereleden, tenzij zij hiervan door het bestuur, behoudens beroep op de
ledenvergadering, zijn uitgesloten.

Artikel 3
De leiding van het rondzendverkeer berust onder verantwoordelijkheid van
het bestuur, bij het Hoofd rondzendverkeer.
Zij/hij wordt hierbij geassisteerd door de:
Rondzendleiding, die de verdeling in secties en de indeling van de
van de deelnemers hierin bepaalt, de inzet regelt van de zendingen en de
contacten met de sectiehoofden onderhoudt.
Administratie rondzendverkeer,die de uitname en betalingen door
de deelenemers registreert. Ook de afrekeningen met de inzender en
andere uitgaven t.b.v. het rondzendverkeer worden door haar/hem verzorgd en vastgelegd.
Sectiehoofden, die in hun sectie de volgorde vaststellen en
uitschrijven op rondzendlijsten en na het rondgaan van een zending de
uitnamen per deelnemer controleren.
Beoordelingscommissie, die van advies dient bij het opnemen
van materiaal t.b.v. de rondzending.
Al naar gelang de omvang van het rondzendverkeer in de vereniging kunnen
bovengenoemde functies gesplitst of gecombineerd worden.

Vorige pagina