Van de inzendingen


Artikel 4
Het inzenden van boekjes met zegels etc. dient aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
a. Zij moeten geschieden in boekjes, waarvan de vorm en uitvoering door
    het Hoofd rondzendverkeer wordt vastgesteld.
b. De boekjes dienen op kosten van de inzender(s) te worden toegezonden
    aan het Hoofd rondzendverkeer P.V. Castricum. Indien deze
    toezending per post gescheidt, dienen de zendingen aangetekend
    te worden verzonden.
    Na ontvangst en registratie zal een ontvangstbevestiging worden
    toegezonden.
c. Op de voorzijde van de boekjes dient te zijn aangegeven:
    - Een korte omschrijving van de inhoud.
    - De naam van de catalogus welke voor nummering en prijsstelling
      is gebruikt.
    - De totale verkoopwaarde van het boekje in Euro.
    - De gebruikte norm t.b.v. de prijsstelling, b.v. N.V.P.H. 30%,
      Yvert 30% of Michel 30%.
d. In de boekjes of op de achterzijde dient een tabel met de verkoopwaarde
    per bladzijde aanwezig te zijn. Tevens dient er plaats te zijn voor
    10 12 controlestempels van de secties.
e. Het Hoofd rondzendverkeer en/of beoordelingscommissie zijn bevoegd
    de naar hun mening beschadigde of gerepareerde postwaarden,
    nadrukken en postwaarden met minderwaardige afstempelingen die niet
    door de inzender als zodanig duidelijk zijn aangeduid, uit de boekjes
    te verwijderen en/of hierover een aantekening in het boekje te plaatsen.
f. Het inzenden van falsificaten is verboden, met uitzondering van
    vervalsingen ten nadele van de post of van vervalsingen die als zodanig
    worden aangeboden. Het Hoofd rondzendverkeer zal deze laatste zo
    nodig als vals waarmerken. Indien anderszins valse- of van valse stempels
    voorziene postwaarden in een boekje worden aangetroffen, vervallen
    zij zonder enige schadeloosstelling aan de vereniging ten behoeve
    van haar falsificatenverzameling.
g. Bij verschil van mening over de echtheid is de uitspraak van een terzake
    door partijen aangewezen keurmeester of keuringscommissie beslissend.
    De aan dergelijke keuring eventueel verbonden kosten komen voor
    rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

Artikel 5
De zegels in de boekjes moeten zijn geprijsd. Onder iedere zegel of serie
zegels moet de verkoopprijs in Euro duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht.

Artikel 6
Boekjes, welke niet aan bepalingen in het reglement rondzendverkeer
voldoen, of voornamelijk minderwaardig materiaal bevatten, kunnen worden
geweigerd. Geweigerde zendingen worden op kosten van de inzender teruggezonden.

Artikel 7
De inzenders van de boekjes ontvangen deze, na circulatie, franco terug met
gelijktijdige afrekening van de uitname na aftrek van de vastgestelde
provisie en opslag per boekje. Alle betalingen geschieden giraal.
De provisie, zijnde een percentage van de verkoop en de opslag per boekje
worden door het bestuur vastgesteld. Bij afrekening van de boekjes is het,
op het moment van inzending der boekjes, geldende percentage en opslag van toepassing.

Artikel 8
Van uitname boven de 500,- kan, op verzoek van de inzender, een
voorschot worden verleend.

Vorige pagina