Risico en aansprakelijkheid


Artikel 15
De boekjes circuleren voor rekening en risico van de inzenders.
De vereniging is derhalve niet aansprakelijk voor schade ontstaan door
beschadeging of verwisseling van ingezonden zegels of poststukken.

Artikel 16
De vereniging verzekert de boekjes ten behoeve van de inzenders op
gebruikelijke voorwaarden tegen verlies en diefstal. Zij keert de inzender niet
meer uit dan bedrag, dat zij van de verzekeringsmaatschappij ontvangt,
vermindert met de door haar terzake gemaakte kosten.

Artikel 17
Bij verloren gaan, bij beschadiging of ontvreemding van een rondzending of
gedeelte daarvan is het lid door wiens schuld of nalatigheid zulks is
geschied, verplicht aan de vereniging de schade te vergoeden, welke
daardoor is veroorzaakt. Het bedrag van de te vergoeden schade wordt
door het bestuur vastgesteld. De eventuele netto-vergoeding van de
verzekering voor het rondzendverkeer van de Postzegelvereniging
"Castricum" wordt hierbij in mindering gebracht. De uitspraak van het
bestuur is bindend.

Artikel 18
Indien blijkt, dat een lid zegels heeft verwisseld of een zending geheel of
gedeeltelijk heeft ontvreemd of verduisterd, wordt hiervan kennis gegeven
aan de justitie, onverminderd de verplichting van het frauderende lid de
schade aan de vereniging te vergoeden.
De leden zijn verplicht onmiddellijk na ontdekking van fraude hiervan kennis
te geven aan het sectiehoofd onder opgave van het nummer van de zending
en van het boekje. Het sectiehoofd doet hiervan onverwijld mededeling aan
het bestuur, dat bevoegd is alle maatregelen te nemen, die tot ontdekking
van de dader kunnen leiden.

Artikel 19
Door de vereniging wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verliezen
ontstaan door overmacht of door verzending per post, tenzij daarbij nodige
voorzorg in acht is genomen. De vereniging vergoedt echter niet meer aan
de inzender dan het bedrag, dat zij ingevolge het bepaalde in art. 17 op een
lid en/of verzekering heeft kunnen verhalen.

Artikel 20
Ieder lid dat aan de rondzending deelneemt, is volledig aansprakelijk voor
de door haar/hem ontvangen rondzending totdat zij/hij de rondzending tegen
bewijs van ontvangst aan de opvolger heeft doorgegeven, ook voor
handelingen, die door derden met of in deze boekjes worden gepleegd.

Vorige pagina