Van de rondzendingen


Artikel 9
De rondzendleider draagt samen met de sectiehoofden zorg voor een
behoorlijke circulatie van de zendingen in de secties. Bij toerbeurt ontvangt
iedere sectie en iedere deelnemer als eerste een zending.
Elke zending wordt door het sectiehoofd voorzien van:
a. Een rondzendlijst waarop vermeldt de namen en adressen van leden die
    aan het rondzendverkeer deelnemen, hun lidmaatschapsnummer, het
    sectienummer, het nummer van de zending en het aantal boekjes.
b. Voldoende doorzendberichten met aangehechte ontvangstbewijzen.

Artikel 10
Ieder lid, die een rondzending ontvangt, heeft het recht daaruit zegels te
nemen tegen de daarbij vermelde prijzen. Het eigendom wordt eerst
verkregen door betaling van het verschuldigde bedrag van de uitname. Dit
bedrag dient binnen 3 x 24 uur overgemaakt te worden op de rekening
van het Hoofd rondzendverkeer van de Postzegelvereniging "Castricum".
De betaling van een klein bedrag (tot €2,50) kan uitgesteld worden tot een
volgende betaling binnen het lopende seizoen.
Bij niet tijdige betaling krijgt de uitnemer een herinneringskaart. Hiervoor
wordt €0,50 aan kosten in rekening gebracht.
Mochten er aan het einde van het seizoen en na het verzenden van de
herinneringskaart(en) nog betalingen openstaan, dan ontvangt de uitnemer
een nota, verhoogd met een boete van €2,50 plus de kosten van de herinneringskaart(en).

Artikel 11
Ieder lid, dat deelneemt aan het rondzendverkeer, is verplicht in het vakje
van een door haar/hem uitgenomen zegels haar/zijn lidmaatschapsnummer
aan te brengen door middel van een stempelafdruk.
Ten behoeve daarvan ontvangt de deelnemer aan het rondzendverkeer een
stempel tegen betaling van een door het bestuur vastgesteld statiegeld.
Iedere andere aftekening is verboden. Bij beëindiging van deelname aan het
rondzendverkeer wordt na inlevering van dit stempel het betaalde statiegeld
overgemaakt. Voor de afstempeling dienen plakkerresten, niet doorzichtige
klemstroken en dergelijke uit het vakje te worden verwijderd. De
stempelafdruk dient zo geplaatst te worden dat het aankoopbedrag duidelijk
zichtbaar blijft en er ruimte overblijft voor het plaatsen van het
sectiecontrolestempel.

Artikel 12
Ieder lid, dat deelneemt aan het rondzendverkeer, is verplicht bij ontvangst
van een zending het ontvangstbewijs te tekenen en te controleren op de
aanwezigheid van het aantal op de rondzendlijst vermelde boekjes. Indien
blijkt, dat een of meer boekjes ontbreken, moet hiervan kennis worden
gegeven aan het sectiehoofd en aan de voorgaande deelnemer.
Treft een lid een vakje aan, dat niet is afgestempeld, dan moet hiervan door
door haar/hem in het vakje aantekening worden gemaakt onder vermelding
van eigen nummer en dient zij/hij, haar/zijn voorgang(st)er te waarschuwen.
De waarde van het ontbrekende zegel komt voor rekening van haar/zijn
voorgang(st)er. Bij vermissing met een totaal aankoopbedrag hoger dan
€2,50 dient ook het sectiehoofd te worden gewaarschuwd.

Artikel 13
Opmerkingen in de boekjes dienen altijd voorzien te zijn van een nummer en
paraaf van het lid, dat de opmerking plaatst.

Artikel 14
De leden zijn verplicht de rondzendlijst duidelijk en volledig in te vullen en te
voorzien van ontvangst- en verzenddatum. Het doorzendbericht dient
ingevuld te worden en binnen 2 x 24 uur na het doorgeven van de
rondzending naar het sectiehoofd verstuurd te worden. De rondzendlijst dient
altijd gewaarmerkt te worden met een afdruk van het nummerstempel. Bij
betaling dient het stempelnummer en het nummer van de rondzending
op de overmaking vermeld te worden.
Ieder lid is verplicht de rondzending uiterlijk drie dagen na ontvangst bij de
opvolger te bezorgen. Het hoofd van de rondzending kan leden, die
meerdere malen in gebreke zijn van verdere deelname aan het
rondzendverkeer uitsluiten.

Vorige pagina