Slotbepalingen


Artikel 21
Het Hoofd rondzendverkeer houdt een registratie bij van alle inkomende
boekjes met zegels en bewaart de duplikaten van alle aan de inzenders
gezonden ontvangstbevestigingen. Het Hoofd registreert de teruggave aan
de inzenders van boekjes, die in circulatie zijn geweest en voert hierover
correspondentie. De administratie van het rondzendverkeer zorgt voor het
innen van de verschuldigde bedragen en doet alle betalingen ten behoeve
van het rondzendverkeer. Alle ontvangsten en betalingen geschieden op de
door het bestuur aan te geven wijze. Daarbij wordt een zodanige
administratie gevoerd, dat de penningmeester van de Postzegelvereniging
"Castricum" zijn jaarstukken, waarin de resultaten van het rondzendverkeer
zijn opgenomen, kan opstellen.

Artikel 22
Over geschillen, welke inzake de toepassing van dit reglement mochten
rijzen, wordt door het bestuur beslist.

Artikel 23
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2002.


Vorige pagina