Overzicht statuten


Artikel   1: Naam, zetel

Artikel   2: Duur en verenigingsjaar

Artikel   3: Doel

Artikel   4: Leden

Artikel   5: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

Artikel   6: BeŽindiging van het lidmaatschap

Artikel   7: Rechten en verplichtingen van leden en ereleden

Artikel   8: Het bestuur, samenstelling, benoeming, aftreding

Artikel   9: Ontslag

Artikel 10: Taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 11: Vertegenwoordiging

Artikel 12: Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 13: Algemene vergadering

Artikel 14: Toegang en stemrecht

Artikel 15: Voorzitterschap, notulen

Artikel 16: Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 17: Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 18: Geldmiddelen

Artikel 19: Huishoudelijk reglement

Artikel 20: Commissies

Artikel 21: Statutenwijzigingen

Artikel 22: Ontbinding en vereffening


Vorige pagina